Bestimmungen für Partnerprogramme

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin programu afiliacyjnego określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, tj. Innotec sp. z o.o. i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora.

 2. Organizatorem Programu Afiliacyjnego jest spółka jest Innotec sp. z o.o. z siedzibą w Reczu,
  ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311517,
  NIP: 594-15-74-888, REGON: 320544235.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin programu afiliacyjnego określający zasady współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora,

 2. Organizator – spółka Innotec sp. z o.o. z siedzibą w Reczu, ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000311517, NIP: 594-15-74-888, REGON: 320544235,

 3. Program Afiliacyjny – program partnerski prowadzony przez Organizatora, polegający na współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, mającej na celu promocję i marketing Produktów oraz sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora,

 4. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Organizatorem Umowę Partnerską,

 5. Umowa Partnerska – umowa dotycząca przystąpienia Partnera do Programu Afiliacyjnego, zawierana pomiędzy Organizatorem a Partnerem w formie elektronicznej w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu,

 6. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie www.bestpan.pl, za pomocą którego Partner ma możliwość kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwania informacji odnośnie wartości zrealizowanych umów zakupu przez Klientów, przy wykorzystaniu Kodu Rabatowego oraz wysokości Prowizji należnej Partnerowi

 7. Kod Rabatowy – indywidualny dla każdego Partnera kod rabatowy, udostępniony Partnerowi przez Organizatora, uprawniający Klienta do skorzystania ze zniżki przy zakupie Produktów w Sklepie,

 8. Prowizja – wynagrodzenie Partnera obliczane jako procent od wartości zakupu zrealizowanego przez Klienta w Sklepie z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Prowizja naliczana jest od kwoty netto nabytego przez Klienta w Sklepie Produktu.

 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny na stronie internetowej www.bestpan.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie zakupów poprzez Internet,

 10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży z Organizatorem,

 11. Produkt (Produkty) –towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§3
Cel Programu Afiliacyjnego

 1. Celem Programu Afiliacyjnego jest promowanie przez Partnera Produktów znajdujących się
  w ofercie Organizatora, których zakup możliwy jest w Sklepie, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera, w zamian za co Partner uzyskiwać będzie korzyści w formie Prowizji.

 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się poprzez zamieszczanie informacji
  o Produktach, wraz z podaniem Kodu zniżkowego/Linków Afiliacyjnych oraz strony internetowej Sklepu, na kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera.

§4
Zasady przystąpienia do Programu Afiliacyjnego

 1. Do Programu Afiliacyjnego przystąpić mogą:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 1. Aby móc założyć Konto Partnera, osoba chcąca zostać Partnerem powinna mieć dostęp do:

 1. urządzenia (komputera, smartphone’a, tabletu itp.) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej,

 2. aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail).

 1. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego i uzyskanie statusu Partnera odbywa się poprzez:
  a) dokonanie przez Organizatora z Partnerem ustaleń dotyczących wysokości Prowizji oraz Kodu Rabatowego, o których mowa w § 6 Regulaminu – na potwierdzenie czego sporządzony zostanie dokument w formie elektronicznej bądź pisemnej określający wysokość Prowizji oraz Kodu Rabatowego, który przesłany zostanie przez Organizatora do Partnera drogą mailową,
  a następnie
  b) założenie przez Partnera Konta Partnera. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie bestpan.pl, a następnie zaakceptowanie Regulaminu.

 2. Osoba chcąca zostać Partnerem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych w treści formularza rejestracyjnego.

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysłany zostanie mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. W treści maila przesłane również zostanie wygenerowane automatycznie hasło. W celu aktywowania Konta Partnera konieczne będzie kliknięcie przez Użytkownika na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail oraz wprowadzenie wskazanego w treści maila hasła. Ustalenie przez Partnera z Organizatorem wysokości Prowizji i Kodu Rabatowego, a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja Regulaminu oraz kliknięcie w link, o którym mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne są z zawarciem Umowy Partnerskiej.

 4. Współpraca w ramach Programu Afiliacyjnego jest dobrowolna i bezpłatna.

 5. Organizator uprawniony jest do zweryfikowania spełnienia przez Partnera warunków przystąpienia do Programu Afiliacyjnego i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Organizator uprawniony jest do odmowy zawarcia z daną osobą Umowy Partnerskiej, informując o powyższym tą osobę na podany przez nią w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 6. Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o zmianie wszelkich danych podanych w treści formularza rejestracyjnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany, pod rygorem utraty prawa przez Partnera do Prowizji. Informacja
  o zmianach powinna być wprowadzona w Koncie Partnera oraz przekazana Organizatorowi na adres e-mail: partner@bestpan.pl .

 7. Partner uprawniony jest do zrezygnowania w dowolnym momencie z udziału w Programie Afiliacyjnym, przesyłając odpowiednie oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail: partner@bestpan.pl. Przesłanie powyższego oświadczenia w sposób wskazany powyżej równoznaczny jest w rozwiązaniem Umowy Partnerskiej.

 8. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym Umowy Partnerskiej, o czym Partner zostanie poinformowany na wskazany przez niego w danych Konta Partnera adres e-mail.

§5
Uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym

 1. Partner wykonując Umowę Partnerską działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz,
  w szczególności Partner nie jest uprawniony, na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej, do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym zaciągania zobowiązań, w imieniu i na rzecz Organizatora.

 2. Z uwagi na fakt, że Organizator oferuje do nabycia Produkty w ramiakach Sklepu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obszarem działania Partnera jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Oferowane przez Partnera Produkty opatrzone są graficznym znakiem towarowym “AMT GASTROGUSS” oraz “AMT GASTROGUSS THE “WORLD’S BEST* PAN” *”The world’s best pan” according to VKD, largest German Chefs Association”. Ponadto zawarte na stronie internetowej Sklepu treści (w tym zdjęcia, inne elementy graficzne, opisy Produktów) podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 4. Organizator udziela Partnerowi, na okres obowiązywania Umowy Partnerskiej, oraz wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań wynikających z Umowy Partnerskiej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej oraz ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sublicencji do używania i promowania znaków towarowych wskazanych w ust. 3 powyżej do oraz korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, o których mowa w ust. 3 powyżej.

§6
Zadania i obowiązki Partnera

 1. Zadaniem Partnera jest promowanie Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych na stronie internetowej Sklepu, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera.

 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się będzie poprzez zamieszczanie na kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera:

 1. Informacji o Produktach oraz możliwości ich zakupu w Sklepie (wskazanie adresu strony internetowej Sklepu),

 2. Kodu Rabatowego – w tym celu Organizator udostępni dla każdego Partnera indywidualny Kod Rabatowy, określając jednocześnie okres jego ważności, tj. okres przez który możliwe jest dokonanie zakupów w Sklepie z wykorzystaniem Kodu Rabatowego.

 1. Partner zobowiązuje się wykonując Umowę Partnerską oraz korzystając z udostępnionych mu przez Organizatora treści i materiałów o Produktach:

 1. Powstrzymywać się od działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 2. Powstrzymywać się od działań, które mogą nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej,

 3. Formułować wszelkie informacje dotyczące Produktów Organizatora i jego oferty w sposób niepozostawiający wątpliwości, iż informacje te pochodzą od Partnera,

 4. Powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących naruszać renomę Organizatora oraz jego partnerów biznesowych.

§7
Zasady naliczania Prowizji

 1. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem Kodu Rabatowego, Partnerowi przysługiwać będzie Prowizja w wysokości do 20% wartości Produktów nabytych przez Klienta, przy czym wysokość Prowizji ustalana będzie przez Organizatora z Partnerem przed przystąpieniem przez Partnera do Programu Afiliacyjnego – zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a Regulaminu. Prowizja naliczana jest od kwoty netto nabytego przez Klienta Produktu.

 2. Klient używając Kodu Rabatowego udostępnionego przez Partnera, skorzystać będzie mógł ze zniżki na zakup Produktów na stronie internetowej Sklepu w wysokość do 20% ceny Produktu. Wysokość Kodu Rabatowego udostępnianego przez Partnera ustalana będzie przez Partnera z Organizatorem przed przystąpieniem przez Partnera do Programu Afiliacyjnego – zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a Regulaminu.

 3. Warunkiem przyznania Prowizji Partnerowi jest dokonanie przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem Kodu Rabatowego Partnera oraz dokonanie zapłaty całości ceny sprzedaży przez Klienta. Z uwagi na możliwość złożenia przez Klientów będących konsumentami oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Klienta, Prowizja zostanie naliczona po upływie powyższego terminu i pod warunkiem braku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 4. Wysokość należnej Partnerowi Prowizji możliwa jest do zweryfikowania przez Partnera za pośrednictwem Konta Partnera.

 5. Realizacja wypłaty kwoty Prowizji następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera i doręczonej Organizatorowi na adres e-mail: rozliczenia@bestpan.pl faktury VAT. Kwota Prowizji, do której uprawniony jest Partner jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

 1. Faktura VAT powinna opiewać na kwotę Prowizji zgodnie z danymi dostępnymi na Koncie Partnera.

 2. Wypłaty dokonywane będą przez Organizatora na rachunek bankowy Partnera wskazany w treści faktury VAT, który powinien być zgodny z rachunkiem bankowym Partnera wskazanym
  w Koncie Partnera. Wypłata Prowizji następować będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się wypłatą Prowizji w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości Prowizji bądź zgodności działań Partnera z postanowieniami Regulaminu, do czasu wyjaśnienia powyższych wątpliwości.

 4. Roszczenie Partnera o wypłatę Prowizji nie może zostać zgłoszone po zgłoszeniu przez Partnera rezygnacji udziału w Programie Afiliacyjnym.

§8
Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Afiliacyjnego powinny być kierowane na adres e-mail: reklamacje@bestpan.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Partnera drogą mailową.

§9
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane przez Organizatora, będącego zarazem administratorem danych osobowych Partnerów, w celu wykonania Umowy Partnerskiej oraz
  w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, jak również w celu marketingu usług i Produktów oferowanych przez Organizatora oraz rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadnione interesy Organizatora).

 2. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia
  i realizacji umowy oraz pozostałych celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy oraz pozostałych celów przetwarzania.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej www.bestpan.pl.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 2. Umowa Partnerska zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym
  o powyższej zmianie Organizator poinformuje Partnera poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Partnera lub drogą mailową na adres e-mail Partnera wskazany w Koncie Partnera. Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Partner powinien zgłosić
  w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Programu Afiliacyjnego
  w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2020 r.